středa 28. října 2015

Dopis Swamiho Vishwabaladharanandy oddaným v České Republice a na Slovensku.

Drazí bratři a sestry, drahá duchovní rodino Bhakti Margy, Sri Swámího Vishwanandy, drazí hledači pravdy, Jai Gurudev!

Člověk se vydává na duchovní cestu z různých důvodů. Snad většinou to může být vnitřní volání k tomu, abychom ve svých životech něco změnili. Cítíme například jistou nespokojenost ve vnějším, ale i vnitřním světě a doléhá na nás pocit, že vnější svět nám nemá již co nabídnout k naší opravdové spokojenosti. Hledáme lásku, mír a harmonii. Snad právě tyto impulsy v nás evokují, abychom učinili ve svých životech něco jinak, abychom vykročili ke změně, abychom našli někoho, kdo nám pomůže, kdo nás zachrání od neštěstí a utrpení. A právě tímto způsobem můžeme vstoupit na duchovní cestu. Být na duchovní cestě je dar. Je to velká milost. O to větší milost to je, pokud potkáme na duchovní cestě svého Guru, nebo dokonce Satguru. Je mnoho duchovních cest, které si můžeme zvolit, avšak pokud se v našem životě objeví tak nevyslovitelná a nevyčíslitelná milost, jakou je Satguru, poté je tou královskou a nejjednodušší cestou Bhakti, cesta oddanosti, cesta vzdání se Jemu, té nejvyšší pravdě, lásce a vesmírné blaženosti, jíž Sri Swámí Vishwananda je. Myslím, že není jednoduché dohlédnout, domyslet či dokonce vycítit, jaké ochrany a milosti se nám tímto dostává. Je tady náš milovaný Satguru Sri Swámí Vishwananda, aby nás dovedl zpět domů, aby vysvobodil naši duši. A proto to nejjednodušší a nejsladší je vzdát se Jemu. Odevzdat náš život, tělo, mysl i ducha do rukou Toho, jenž ví. A právě toto je cesta královská, nejsnažší a nejsladší, tedy duchovní cesta Bhakti, cesta Oddanosti.

Chtěl bych Vám tímto opětovně poděkovat za Vaše krásné a upřímné gratulace k inauguraci. Chtěl bych také tímto poděkovat všem, kteří se doposud podíleli na rozvoji Bhakti Margy a šíření mise Sri Swámího Vishwanandy v České republice a Slovenské republice. Česká a slovenská Bhakti Marga je na světě díky krásnému a společnému úsilí mnoha oddaných lidí Sri Swamiho Vishwanandy. Doposud byl vykonán velký kus společné práce na šíření mise Sri Swamiho Vishwanandy. Chtěl bych Vám všem, kteří jste se svou prací a úsilím podíleli na tomto rozvoji, poděkovat. Přeji nám všem, abychom úspěšně šířili misi našeho Gurujího nejen v našich národech a ve světě, ale také v našich srdcích. Přeji nám všem, aby se rodina české a slovenské Bhakti Margy rozšiřovala a tvořila jednotnou rodinu v duchu lásky a opravdovosti.

Pokud zde mohu v tuto chvíli vyjádřit své osobní pocity k pozici Swámího pro Českou republiku a Slovenskou republiku, do které jsem byl jmenován naším drahým Gurujím Sri Swámím Vishwanandou, řekl bych, že cítím především velikou zodpovědnost.

Být Swámím pro tyto dvě krásné země pro mě znamená především Vám sloužit a být Vám nápomocen na Vaší duchovní cestě a také na cestě běžného života a sloužit mému milovanému Satguru Sri Swámímu Vishwanandovi v šíření Jeho mise, tedy v šíření Božské Lásky.

Můj osobní vztah k oběma zemím je hluboký. Necítím se být Čechem, nýbrž Čechoslovákem, neboť má maminka byla Češka a tatínek byl Slovák. Mám blízký vztah ke Slovenské republice, neboť právě tam ve mně započala růst víra v Božství. Jako malý kluk jsem trávil téměř pravidelně své letní prázdniny na východním Slovensku u své babičky, která mě vedla ke křesťanství. Vzpomínám na krásné chvíle, kdy mi jako malému klukovi bylo dovoleno o prázdninách denně zvonit na zvon v kostele v malé vesnici ve slovenských horách. Ještě dnes je to pro mě nezapomenutelný zážitek. A právě v těchto momentech jsem skrze Ježíše Krista uvěřil v Boha. Byl to krásný pocit. Tedy nemohu zapomenout na upřímnou víru Slováků v Ježíše Krista. Právě Vaše víra, drazí slovenští bratři, ve mně zažehla plamen víry v Boha.

Na začátku této zprávy jsem Vás oslovil jako bratry, sestry a hledače pravdy. Avšak ve skutečnosti cítím, že pravým oslovením pro nás všechny by mělo být „vtělení lásky“. Ano, všichni jsme právě to - vtělená láska, vesmírná blaženost. Tímto jsme v naší nejvnitřnější podstatě. Jsme tím stále. Vždy jsme tím byli, jsme a budeme. Jen jsme na tuto krásnou skutečnost zapomněli ve hře Stvoření. Hrajeme své „iluzorní“ role oddělenosti a osobnosti malého já.... „jsem dobrý podnikatel“ nebo „jsem výtečný lékař“, a skrze tyto osobnosti hrajeme hru života. Někdy bojujeme za svou „pravdu“. Někdy bojujeme za svou pravdu v této iluzi oddělenosti a můžeme tak ubližovat ostatním a tím i sami sobě. Tady na Zemi bychom se k sobě měli chovat jako jedna velká rodina. Rodina plná lásky, moudrosti, tolerance a respektu k tomu, že jsme každý jedinečně rozdílní. Tato jedinečná rozdílnost by nás měla přivádět k úžasu, k pestrosti Stvoření, za kterou se skrývá Jednota. Povězte, není snad krásná tato pestrost dětí jednoho Otce? Tak, jako vnímáme krásu pestrosti květin, bychom měli přijímat a dívat se stejným způsobem na pestrost lidí. Kolik nesvárů by se jen rozplynulo v lásce této pestrosti? Asi mnoho.

Je darem být na duchovní cestě, je to známka jisté vyspělosti ducha. Tato vyspělost by se měla promítnout do našich životů v aspektech vzájemné lásky, soucitu, tolerance a respektu. Ti, v jejichž nitru je ještě ukryta závist, pýcha, odsuzování, a dokonce jistá agrese, by neměli nazývat sami sebe duchovními, neboť toto nejsou dokonce ani aspekty samotného lidství. Nechť je právě toto naším vlastním vodítkem ke změně našeho nitra v lásku. Předchozí aspekty nejsou těmi, které by nás měly dovést k jednotě, lásce a osvícení, nýbrž naopak. Nezapomeňme, že jsme všichni v této dimenzi hmoty, v této hře ponořeni v iluzi oddělenosti, kterou nazýváme život. Hrajme ji s nadšením. Žijme ji s láskou. Věřím, že všichni máme stejný cíl a tím je Bůh, jehož manifestací zde na Zemi je náš milovaný Satguru Sri Swámí Vishwananda. On je náš Otec, On je naše Matka, On je Vesmírná Blaženost. Žijme a hrajme Jeho hru tak, aby i On byl šťasten. Buďme si nápomocní, buďme si oporou v této hře stvoření a nezapomeňme, že jsme všichni Jedno. Jsem připraven sloužit a naslouchat Vám všem. V následujících dnech Vás budu informovat v krátké zprávě o dalším rozvoji a nejbližších zásadních plánech, na kterých jsem se dohodl a usnesl s naším milovaným Gurujím Sri Swamim Vishwanandou.

LOKA SAMASTA SUKHINO BHAVANTU - ŠŤASTNÉ AŤ JSOU VŠECH SVĚTŮ BYTOSTI

S respektem a láskou k Vám všem,

Swámí Vishwabaladharananda 


Žádné komentáře: