středa 10. srpna 2016

Fotografie manifestace lásky a světla Paramahamsy Šrí Svámího Vishwanandy při aktivaci Šrí janter Svámím Vishwabaladharanandou – festival Just Love 2016, mezinárodní duchovní centrum Shree Peetha Nilaya, Německo


V rámci Just Love Festivalu se v mezinárodním centru Shree Peetha Nilaya událo mnoho mystických, energetických, ale i uměleckých a smyslových zážitků. Na festival Just Love 2016 navazovala Gurupúrnima, svátek všech Guruů na světě a celá akce se konala pod záštitou BHAKTI MARGY. Jsem moc ráda, že mohu alespoň takto vyjádřit srdečné poděkování Bhakti Marze Česká republika a zemskému Svámímu Vishwabaladharanandovi, která pod jeho vedením zorganizovala pro české oddané duchovní pouť na tento festival, ubytování a veškerý informační a organizační servis. Bylo také krásné sledovat, jak Češi spojili svoje síly a zasadili ve Shree Peetha Nilaya lípu srdčitou, kterou darovali čeští oddaní v čele se Svámím Vishwabaladharanandou našemu Satguruovi v červnu k jeho narozeninám a on ji s láskou a radostí přijal. Bude jednou ze dvou těchto stromů, které budou tvořit bránu k zamýšlenému chrámu, věnovanému právě bohyni Mahálakšmí, který se bude ve Shree Peetha Nilaya v dalších letech budovat.

Mystika přítomnosti Paramahamsy Šrí Svámího Vishwanandy, koncertů pod širým nebem, zpívání, tance, ale i přednášek, meditací a dalších obřadů je a byla na festivalu tak hluboká, že ji lze pouze zažít a těžko se dá o tom psát nebo mluvit, slova nestačí. Obrovskou milost našeho Satgurua násobí i to, že pro český a slovenský národ zasvětil dne 14. října 2015 Svámího Vishwabaladharanandu, dříve známého pod jménem Raghudas, jako zemského Svámího. Sledovat a prožívat jeho práci a tvoření je přenádherným zážitkem, zejména když slouží obřady a vede řadu duchovních naučných programů. Vše samozřejmě v naší mateřštině. Jeho prostřednictvím je učení Paramahamsy Šrí Svámího Vishwanandy předáváno jeho českým oddaným, žákům a všem duchovně hledajícím v autentické podobě a řekla bych „jako na zlatém podnose“. V blízkosti Paramahamsy Vishwanandy se v každičkém okamžiku odehrává řada zázraků myslí zcela nepochopitelných. 

A tak bych se ráda podělila sdílením o svůj osobní zážitek.

Jednoho slunečného odpoledne došlo na louce před ášramem k neplánovanému Satsangu s naším 1. česko - slovenským Svámím Vishwabaladharanandou. Tento okamžik byl hluboký, posvátný a zcela mimořádný.

Než se pokusím popsat, co se přihodilo a co dokumentuje přiložená fotografie, musím se vrátit cca o 3 roky zpátky na duchovní pouť do Indie. Tam nám v Puttaparthi, ášramu Sáí Báby, tehdy ještě Raghudas říkal, že cokoliv se stane v ášramu, je vždycky režijní lekce – hra Mistra stojícího v čele ášramu a nerozhoduje skutečnost, zda je momentálně v těle, nebo zda už je mimo hmotnou realitu bez těla. Dalším pravidlem pak je, že cokoliv se stane v blízkosti Mistra, má odraz v okolním i vzdáleném hmotném světě.

Od té doby uplynulo mnohé, co vnímám jako obrovské požehnání a milost, dostat se a zejména setrvávat v přítomnosti takových Mistrů, sledovat, byť v omezené lidské schopnosti, jejich působení a přijímat tu záři světla a lásky.

Toto mystérium tvoření asi my, normální lidé, těžko můžeme myslí pochopit a uchopit, ale mnohokrát jsem měla možnost se o této hluboké pravdě přesvědčit. A tak to asi vnímám tak, že Bůh složitou procedurou imaginace a tvorby postaví po mnoha zkouškách osvícenou bytost inkarnovanou do čela ášramu, tím otevře a přiblíží cestu žáků k Mistrovi nebo zpřístupní působení přitažlivosti Mistra na žáky. Dochází tak postupně k neustálému otevřenému transformačnímu procesu, kdy je žák podrobován různým zkouškám a prochází si různými stavy, na různých úrovních stvoření, kterými MISTR, SATGURU skrze realitu vztahů a událostí žáky obdarovává moudrostí, láskou, sebepoznáním i duchovním věděním, ale i očišťováním, pěstováním disciplíny, sebekázně a otevírá jim tak cestičku k Bohu prostřednictvím jejich srdcí.

V čele centra Shree Peetha Nilaya stojí osvícený Mistr Paramahamsa Šrí Svámí Vishwananda, který ášram zasvětil Velké Matce, MAHÁLAKŠMÍ, bohyni hojnosti, štědrosti a lásky. A právě festival Just Love, konaný v tomto prostředí, pod touto vysokou duchovní ochranou, byl nádhernou ukázkou jednoty duchovní, umělecké, estetické, filosofické, náboženské i národní. Sešlo se tam totiž mnoho příslušníků národů i národností ze všech koutů světa.

A tak se teď vrátím k příběhu. Sedíme na louce, opojeni přítomností česko - slovenského Svámího Vishwabaladharanandy, mnozí zírající, mnozí se modlící, mnozí dychtiví, zvědaví a čekající, ale ve vzduchu visí tentokrát podivně hluboké ticho, které brání hovořit. Tato strnulost má napětí, velebnost a nesmírnou hloubku. Když se nás po chvíli Svámí Vishwabaladharananda s úsměvem zeptá, o čem že to chceme mluvit, nikdo se k žádné otázce nemá. Myšlenky i slova jakoby ustrnou v krku nebo na rtech. Najednou přichází jedna oddaná s prosbou o aktivaci Šrí jantry, pak druhá, další a další oddaní. Zkrátka jich je najednou mnoho, nevím přesně kolik, odhaduji, že 8 – 9 možná i více…

S aktivací každé Šrí jantry je najednou cítit silněji a silněji obrovskou lásku. Nedá se to slovy dost dobře popsat, mnoho věcí probíhá mimosmyslově, ale pocitově bych to nazvala jako radost, dojetí, rozechvění, nekonečnou blaženost, vděčnost, která u některých z nás přechází až do zasněnosti nebo extáze.

Uvnitř symbolu Šrí jantry jsou její duální kvality znázorněny 4 trojúhelníky, směřujícími nahoru, které představují mužský prvek – Šivu, a 5 trojúhelníků, směřujících dolů, které představují Šakti, ženskou energii. Šrí jantra je tedy symbol - JEDNOTA stvoření, přes kterou je z nehmotného prostoru v blízkosti Nárájany vysílána jako přes rádio energie stvoření do hmoty na Zem i do lidských těl. Uvnitř Šrí jantry je skryto údajně 432 000 božstev, která „obsluhují“ složitý mechanismus průsečíků energií v jednotlivých jemnohmotných vrstvách. Aktivaci tedy může provést, resp. zvládnout pouze ten, kdo je v rovnováze uvnitř i venku. Obě světla na rukou, resp. v rukou Svámího Vishwabaladharanandy to dokládají. Božská Matka v lásce s milujícím Otcem. Pravá ruka v mužském principu a levá ruka v ženském principu tak zhmotňují vibraci té nejvyšší kvality lásky. Mnozí sledovali celý obřad se zatajeným dechem a zavřenýma očima, druzí zírali a nasávali tu energii, lahodnou a blaženou, pohledem na jeho soustředění, na jeho ruce, dotýkající se každé Šrí jantry se stejným zaujetím, se stejnou odpovědností. Vnímali jsme hlubokou pravdivost, která rozechvívala všechno kolem a doslova sálala. Prožívala jsem to s obrovskou vděčností, že smím být a vnímat to, co je nám skrze Mistra i Gurua sdělováno a posíláno.

Také energie skupiny vzrůstala víc a víc, a tak s aktivací každé další Šrí jantry, někteří odbíhali, protože tu sílu nebyli schopni asi unést, jiní přicházeli, přitahováni neviditelnou energií lásky, míru, souznění, harmonie, pospolitosti, ale i napětí a jakési hluboké slavnostnosti té chvíle. Vnitřním zrakem se dala vidět duha, která se jako klubíčko vinula od Svámího Vishwabaladharanandy a klenula se nad naším hloučkem. Také slavík zazpíval, jak se přišla podívat za Babajim Mataji. Pokud bych měla říct, co jsem v ten okamžik cítila, bylo to hluboké dojetí a vděčnost, obrovský obdiv a slovy nepopsatelná láska. A také normální lidské přání, aby tahle chvíle nikdy neskončila. A také hrdost, že Česko a Slovensko má takovouto duchovní bytost. A také určitý pocit hluboké zavázanosti a závaznosti. Zvonilo mi v uších, cítila jsem, jak Mistři stojí nad námi, před námi a za našimi zády. Slzy dojetí jsem si odnášela ještě dlouho poté, kdy už na paloučku nikdo nebyl, padl podvečer a sluníčko zapadlo.

Děkuji Pánu Bohu, že mi toto bylo umožněno nezapomenutelně prožít a vidět, děkuju svému Guruovi Paramahamsovi Šrí Svámímu Vishwanandovi, děkuji Svámímu Vishwabaladharanandovi, který k této příležitosti řekl: "Vše se děje z milosti a požehnání mého milovaného Mistra Paramahamsy Šrí Svámího Vishwanandy."

S láskou za Bhakti Margu Česká republika,
ShilpaŽádné komentáře: