pátek 24. prosince 2010

Z Evangelia sv. Lukáše...

Písmo Svaté
Kapitola druhá


2,1 Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém světě proveden soupis lidu.
2,2 - Tento první majetkový soupis se konal, když Sýrii spravoval Quirinius.
2,3 2,1- Všichni se šli dát zapsat, každý do svého města.
2,4 - Také Josef se vydal z Galileje, města Nazareta, do Judska, do města Davidova, které se nazývá Betlém, poněvadž byl z domu a rodu Davidova,
2,5 - aby se dal zapsat s Marií, která mu byla zasnoubena a čekala dítě.
2,6 - Když tam byli, naplnily se dny a přišla její hodina.
2,7 - I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou.
2,8 - A v té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci se střídali v hlídkách u svého stáda.
2,9 - Náhle při nich stál anděl Páně a sláva Páně se rozzářila kolem nich. Zmocnila se jich veliká bázeň.
2,10 - Anděl jim řekl: "Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid.
2,11 - Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově.
2,12 - Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí."
2,13 - A hned tu bylo s andělem množství nebeských zástupů a takto chválili Boha:
2,14 - "Sláva na výsosti Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení."

Žádné komentáře: