středa 24. března 2010

PROMLUVY: Velikonoční sobota 2005 (3., poslední část)


Swami Vishwananda dále promlouvá v sobotu o Velikonocích 2005:

"Chcete být božští, nebo ne ? Jděte kupředu, přičemž si neustále ipomínejte, že jste Božími dětmi. Projděte tímto stadiem „být ditětem“, aby jste mohli potom říci: „Já a můj Otec jsme Jedno.“

Od syna člověka, který je lidský, k synovi Boha, který nám neustále připomíná, že jsme Bůh, až budeme moci říct : „Já a můj Otec jsme Jedno.“

Pokusme se o to teď pomocí naší mysli! Použij nyní své představivosti:

Zavři oči a obrať se do svého nitra. Zahrajme si trochu s tvou myslí. S tvůrčí silou tvých myšlenek. Přidej na síle své vůli a řekni, že jsi dítě Boha.

Řekni: „Jsem dítě Boží.“ Vnitřně! Nechej svou mysl myslet. Představ si, jak nás Bůh vidí, jestli se směje, jestli se z nás raduje. Představ si, že každý z nás je malý Bůh. Sedni si na místo Ježíše, na místo Krishny, pohleď, že není rozdílu mezi tebou a Jimi. Pohleď na svět, jaký je. Pohleď, když jsi byl malý, bylo to Božství, které se z tebe dívalo. Pohleď na své sousedy, tvé rodiče, fyzické. Pohleď na lidi, které znáš, kolem sebe, tvé přátele, tvé příbuzné, pohleď na ně očima Boha, ne lidskýma očima.

Je tu rozdíl? Na oné rovině není rozdílu, stejné světlo svítí ve všem, ve stromu, ve zvířeti a v každé lidské bytosti. Ve všem je toto světlo, ve všem je tato energie Lásky.

Pohleď, jak je to krásné, jak mírový může tento svět být, když jej každý takto vidí.

Zapomeň na své tělo. Soustřeďuj se na sebe a na Božství v tobě. Když si mysl s tebou pohrává, zavři oči a řekni si v duchu: „Jsem Světlo, jsem Láska. Jsem Radost, jsem Mír.“

Recituj to mnohokrát, až se staneš tímto Světlem, touto Láskou, touto Radostí a tímto Mírem. Dívej se očima Boha, pohleď, že není rozdílu, dívej se očima Ježíše. Vidíš, že není rozdílu. Spatři to v očích Krishny, vidíš, že není rozdílu. Spatři to v očích některého z Mistrů, vidíš, že není rozdílu.

Když se pokusíš vidět to myslí, uvidíš jenom rozdíly, nic jiného.

Každá modlitba, každá myšlenka, každý čin vibruje na určité rovině. Povznes tuto vibrační frequenci, povznes ji ve tvém vědomí. Jsi nástrojem Božství. Ukažme, že jsme tento nástroj, nejen tím, že to řekneme, nýbrž také našimi činy, tím , jak všechno uvítáme.

Jdi dál a rozpomeň se. Nyní řekni: „Jsem božský!“ Řekni si v duchu při každém nádechu: „Jsem božský.“

Představ si v mysli krásný les. Tento les je tvé vlastní stvoření, stvoření Boha v tobě. Stejným způsobem, jakým Bůh stvořil svět silou vůle a silou slova, stvoříš tento krásný les v tobě. Tento les dostane tvé jméno, každý jednotlivý strom. V tomto lese je jenom mír a láska. Každý strom v tomto lese zrcadlí tvé Já.

To je říše rostlin. Představ si ve své mysli zvíře, které máš nejraději. Můžeš si představit i mnoho zvířat. Bud v nadvědomí. Jsi částí stvoření zvířecí říše. Spatři se ve všech zvířatech, které stvoříš. Tam jsi i ty přítomen v říši zvířat.

Teď si představ sebe sama v některé Božské formě, podobě, kterou máš moc rád. A řekni této podobě:Ty a já, - není tu rozdílu. Jsme Jedno.

A naslouchej vnitřnímu rozhovoru mezi tou podobou, kterou jsi vytvořil, a tvým Já. Naslouchej tomu. Uvidíš, že ON se tomu směje. „Konečně rozumíš. Konečně jsi došel k místu, kde víš, že ty a Já jsme Jedno. Ty a celé stvoření jsou jenom Jedno.“

A konečně pohleď, jak všechno vtéká do tvého těla: Jak je všechno, co sis představoval, cokoliv jsi silou své mysli vytvořil, v tobě přítomno. Tvé tělo je jen Světločisté vědomí Boha. Jsi Kristovo vědomí, jsi Krishnovo vědomí, jsi Nadvědomí.

Otevři pomalu oči.

Cvičte se v tom, abyste si sami připomněli, že jste božští. Dokud si všichni připomínáte, že jste lidští, zůstanete jenom lidští. Je to tak jednoduché, jen když si znovu a znovu můžete vzpomenout, že jste Láska. Ano, opravdu nemusíme dělat žádné velké mantry, žádné velké japamaly. Jednoduše tím, že si sami připomeneme, že jsme Láska, budeme Láska a budeme vědět, že jsme božští. Až toto ve vašem nitru rozkvete, nezůstane v něm žádný strach a žádná pochybnost.

Tato dokonalá důvěra v tebe sama, tato důvěra v to, že jsi božský, bude vyzařovat tolik radosti a tolik míru. Ale mysli na to, že jsi vždy nástrojem Božství, připomínej si to nadále. Cvič, kdy můžeš, sedni si na jednu hodinu nebo déle, každý den. Po tuto hodinu buď jen sám se sebou, s tvým vlastním Já a raduj se z toho. Uvidíš, v hloubi tvého nitra se ozve hlas. Na každou otázku, kterou máš, dostaneš odpověď. Když budeš chtít, můžeš si to napsat a meditovat o tom. Vychutnávej to, miluj to, pečuj o to. V tuto dobu budeš sám sobě blíž a blíže tomu znát druhé a rozumět jim.

Rozuměj celému Stvoření Boha. Neboť ono je doopravdy tvé vlastní stvoření, tak, jak jsi chtěl svět mít, takový je. Někteří lidé chtějí válku, tak ji mají, někteří lidé chtějí Boha a mají ho též. Někteří lidé chtějí nemoc a dostanou ji stejně tak. Někteří lidé chtějí vyléčení z nemoci a i to dostanou.

Co necháš tuto mysl myslet, to vytváříš. Když chceš lásku, budeš ji mít, když chceš Boha, dostaneš Jej. Je to jenom tvá vůle! Přej si to bez jediné pochybnosti. Přej si to srdcem, které skutečně volá po Bohu: „Bože, já Tě chci!“, neboť Bůh je vždy s tebou."

Žádné komentáře: